TP.HCM: Triển khai kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ

Ngày 21-12, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu ký kế hoạch triền khai thực hiện thi hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30-10-2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của nguời có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chúc, đơn vị trên địa bàn TP.HCM

Theo kế hoạch, mục đích của việc triển khai này nhắm quán triệt đầy đủ nội dung Nghị định đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; lãnh đạo UBND các Quận, huyện, các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân… có liên quan trong kiểm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn Thành phố...

Theo kế hoạch, về nội dung thực hiện, phải tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn hoặc các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế theo từng đơn vị.

Trong đó, ở cấp Thành phố, do UBND TP chủ trì bắt đầu từ 12-2020. Còn ở địa phương, các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn vị và nhân dân bằng hình thức phù hợp.

UBND các quận, huyện phải chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tổ chức triển khai tại cơ sở, tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương lựa chọn hình thức phù hợp từ Quý I-2021.

Trong kế hoạch, UBND TP còn yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND các quận, huyện triển khai thực hiện cỏ hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ báo cáo định kỳ hàng năm về công tác kiềm soát tài sản, thu nhập trên địa bàn cho Thanh tra TP tổng hợp Báo cáo UBND TP.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Thanh tra TP hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, Quận, huyện và các cơ quan, tô chức, đơn vị thuộc Thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phô biến các quy định về kiềm soát tài sản, thu nhập.