VAMC vừa mua nợ xấu vừa được đầu tư

Việc đầu tư được thực hiện dưới các hình thức như gửi tiền tại các ngân hàng; tham gia góp vốn, mua cổ phần (theo phương án được duyệt) để cơ cấu lại tài chính và hoạt động của khách hàng; sửa chữa, nâng cấp tài sản đảm bảo đã được VAMC thu nợ.

Đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính trong dự thảo thông tư về VAMC, công bố ngày 23-7.

Cũng theo dự thảo, VAMC phải gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo báo cáo kiểm toán cho Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngay sau khi kết thúc kiểm toán.

Q.NHƯ