Công văn nêu rõ, trong những năm qua, hoạt động bảo tàng ở Việt Nam đã có một số kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập, hạn chế.

Từ đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo điều kiện cho các bảo tàng thực hiện đầy nhiệm vụ theo một số định hướng cụ thể: 

Đối với các dự án xây dựng bảo tàng mới: Cần đầu tư kinh phí hợp lý và chuẩn bị trước nội dung, thiết kế mĩ thuật trưng bày để có cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng công trình kiến trúc và trưng bày bảo tàng.

Với các trường hợp chưa có điều kiện đầu tư xây dựng bảo tàng mới: Cần ưu tiên đầu tư kinh phí cho công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật, chuẩn bị nội dung sẵn sàng cho xây dựng bảo tàng vào thời điểm thích hợp.

Đổi mới nội dung, hình thức trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa tại các bảo tàng, khắc phục tình trạng trùng lặp, thiếu hấp dẫn hiện tại.