Từ đó, các nhà khoa học đã đưa ra những nhận định, đánh giá sơ bộ về kiến trúc các hạng mục của công trình như đình Bát Phong, hệ thống mái, nền, lan can....

Quan Tượng Đài là đài thiên văn cổ duy nhất còn lại tại Việt Nam. Công trình được xây dựng vào năm 1827 dưới thời vua Minh Mạng tại góc tây nam kinh thành Huế, đặt dưới sự quản lý của Khâm Thiên Giám (một cơ quan chuyên theo dõi các hiện tượng thiên văn được thành lập dưới thời Gia Long).

PX