(Hình minh họa)
(Hình minh họa)
(PLO)- UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án "Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" với tổng kinh phí dự kiến 35,3 tỉ đồng.

Theo nội dung kế hoạch, việc triển khai đề án nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đưa trang phục truyền thống phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số; Nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai đề án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2019 đến 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030.

UBND tỉnh đã giao các đơn vị liên quan, trong đó Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện đề án của ngành và tổ chức triển khai thực hiện. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội dung do các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai tại tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời làm đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh.

Cẩn thận kẻo không còn Đà Lạt!
Cẩn thận kẻo không còn Đà Lạt!
(PL)- Nếu Đà Lạt chỉ chú tâm phát triển đô thị thật nhanh mà quên mất những yếu tố bảo tồn cảnh quan, lịch sử, văn hóa thì cái hồn của Đà Lạt sẽ mất.

VIẾT THỊNH