Theo Thanh Phước -Thành Nguyễn (Thế giới Điện ảnh)