Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội (do báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức vào ngày 16-8).

Tại buổi giao lưu, các khách mời cho rằng sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong xã hội đã được nâng lên, chủ trương của Đảng về văn hóa được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Điều đó góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển của đất nước thời kỳ đầu đổi mới. Nghị quyết vừa giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt vừa có tính định hướng chiến lược lâu dài về xây dựng và phát triển văn hóa. Đời sống văn hóa cơ sở đã có bước phát triển với những phong trào thiết thực; nhận thức về giá trị di sản văn hóa ngày càng nâng cao. Công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số được quan tâm, coi trọng; các thể chế và thiết chế văn hóa được củng cố, hoàn thiện…

Theo PGS-TS Nguyễn Chí Bền, hạn chế lớn nhất trong xây dựng con người những năm vừa qua là sự suy thoái về tư tưởng, xuống cấp về đạo đức, tha hóa về lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nghị quyết đã đặt trọng tâm vào “nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh”. Thực tế, sau 15 năm tình hình ngày càng có nhiều biểu hiện đáng lo ngại.

“Sự suy thoái này, từ góc nhìn vĩ mô, đang là những phản phát triển với tính chất nghiêm trọng và nguy hại của nó. Nó không hiện hữu như­ một yếu tố cá biệt, nhất thời mà đang có tính phổ biến, đang có sức phá hủy, bào mòn những nền tảng tinh thần đạo đức của chế độ. Những hiện tượng đó như buôn bán heroin, thuốc lắc, chất gây nghiện; bỏ hóa chất, phụ gia độc hại vào lương thực, thực phẩm…” - ông Bền nói.

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Chí Bền, tình trạng tư tưởng, đạo đức mà chúng ta đang rơi vào là một tình trạng không bình th­ường, không thể xem thường. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống nếu không ngăn chặn kịp thời, chẳng những gây tổn th­ương nặng nề cho văn hóa mà còn làm suy giảm sự phát triển kinh tế-xã hội, đe dọa trực tiếp tới sự ổn định và bền vững của chế độ chính trị.

V.THỊNH