Thấy gì qua việc hàng trăm học sinh xé đề cương?
Thấy gì qua việc hàng trăm học sinh xé đề cương?