Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 1

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 2

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 3

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 4

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 5

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 6

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 7

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 8

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 9

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 10

Người dân Huế đội mưa đi đón Giáng sinh - ảnh 11