13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 1

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 2

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 3

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 4

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 5

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 6

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 7

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 8

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 9

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 10

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 11

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 12

13 câu nói ‘rút ruột’ trong phiên xử đại án OceanBank - ảnh 13