8 mốc thời gian quan trọng của Đại hội Đảng các cấp năm 2020

Đồ họa: THÙY TRANG
Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị quy định rõ tám mốc thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp như sau.