Cháy nổ làm thiệt hại hơn 6.500 tỉ đồng, gần 6.500 ha rừng

Đồ họa: THÙY TRANG