Đã tinh giản biên chế được bao nhiêu người kể từ năm 2015?

Đồ họa: Theo Vietnam+
Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6-8-2018, đã có 39.823 người được tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ.