Nhân tài làm việc cho cơ quan nhà nước được ưu đãi gì?

Đồ họa: Theo TẠ LƯ Nguồn: (VNEXPRESS)
Ngày 20-1-2018, nghị định 140 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ bắt đầu có hiệu lực.