Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 1

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 2

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 3

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 4

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 5

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 6

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 7

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 8

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 9

Những phát ngôn gây chú ý trong phiên xử vụ VN Pharma  - ảnh 10