Năm công trình, tác phẩm được trao thưởng loại A gồm: cuốn Tổng tập âm nhạc Việt Nam - tác giả và tác phẩm (Tập 1) của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; chùm bảy bài viết đăng trên báo Văn Nghệ (Phút giây huyền diệu; Nhà văn người học nghề mê mải; Sống rồi mới viết…) của nhà văn Ma Văn Kháng; Tiểu luận và phê bình văn học (Mai Quốc Liên); Cơ sở triết học, văn hóa học và mỹ học của chèo cổ (Trần Trí Trắc); Tuyển tập những bài viết về nghệ thuật múa Việt Nam của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam.

Hội đồng cũng đã trao loại B cho 12 công trình, tác phẩm; loại C cho tám công trình, tác phẩm; khuyến khích cho bốn công trình, tác phẩm.

Đây là những công trình, bài viết đã được xuất bản mang giá trị khoa học, đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học nghệ thuật…

V.THỊNH