Dịp này, Ga Đà Nẵng cũng đưa ra quy định bán vé không chỗ cho trẻ em. Theo đó, ga chỉ bán cho những trẻ em có người lớn đi cùng. Mỗi người lớn chỉ được mua kèm một vé trẻ em không chỗ. Giá vé trẻ em không chỗ được giảm theo độ tuổi (5-10 tuổi giảm 50% và giảm dần) và sử dụng chung giường nằm của người lớn.

L.PHI