(PL)- Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận liên quan đến trách nhiệm của Bộ GD&ĐT cùng với một số trường ĐH về thực hiện Nghị định 43 (quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

 

Theo kết luận thanh tra, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị rất chậm, nhất là việc ban hành hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng.

Kết luận cũng cho biết từ hạn chế của Bộ GD&ĐT đã dẫn đến những khuyết điểm, sai phạm tại năm trường là ĐH Huế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường ĐH Vinh, Trường ĐH Luật TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, với sai phạm chủ yếu ở lĩnh vực tổ chức bộ máy, nhân sự, việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài sản…, một số trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu, thậm chí có trường không được giao chỉ tiêu nhưng vẫn tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH. Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu các đơn vị này nộp thuế hơn 2 tỉ đồng. Đồng thời xử lý sai phạm trong đầu tư, xây dựng với số tiền gần 7 tỉ đồng.

HUY HÀ