Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh quy trình làm bài thi tổ hợp
(PL)- Bộ GD&ĐT vừa công bố tài liệu hướng dẫn chi tiết đối với các hội đồng thi, trong đó có quy định cụ thể quy trình làm bài thi tổ hợp cho cán bộ coi thi cũng như thí sinh trong phòng thi.

Cụ thể, thí sinh làm bài các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN). Hết thời gian làm bài của môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp, cán bộ coi thi (CBCT) mới thu phiếu TLTN. Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổ hợp có cùng một mã đề thi, thí sinh ghi mã đề thi này trên phiếu TLTN để theo dõi.

Đối với thí sinh thi hai môn thi thành phần liên tiếp: Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh dừng bút, CBCT thu đề và giấy nháp của thí sinh, sau đó CBCT phát đề môn thi thành phần tiếp theo và giấy nháp mới.

Hết giờ làm bài môn thi thành phần thứ hai, CBCT thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ môn thi sinh học và giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Thí sinh thi hai môn thi thành phần không liên tiếp: Ngay sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho CBCT. Thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, úp phiếu TLTN xuống mặt bàn và bảo quản phiếu TLTN trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo. Trường hợp đặc biệt, thí sinh ra ngoài phòng thi phải được phép của CBCT, thí sinh này phải nộp phiếu TLTN cho CBCT; thí sinh ra ngoài phòng thi dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

Thí sinh chỉ thi một môn thi thành phần: Ngay sau khi hết giờ làm bài, CBCT thu phiếu TLTN, thu đề thi và giấy nháp của thí sinh (trừ các môn thi sinh học và giáo dục công dân) và cho thí sinh ra về dưới sự hướng dẫn của cán bộ giám sát.

TN