Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh
(PLO) - PLO cập nhật các mã đề thi và bài giải gợi ý môn tiếng Anh do Hệ thống giáo dục HOCMAI hỗ trợ thực hiện. 

Mã đề 424: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 1

Mã đề 423: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 2

Mã đề 422: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 3

Mã đề 415: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 4

Mã đề 412:

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 5

Mã đề 407:

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 6

Mã đề 405: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 7

Mã đề 404: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 8

Mã đề 403: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 9

Mã đề 401: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 10

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 11
Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 12

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 13

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 14

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 15

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 16

Mã đề 405: 

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 17

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 18

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 19

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 20

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 21

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 22

Đáp án, gợi ý bài giải các mã đề môn thi tiếng Anh - ảnh 23

 

PLO