Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học
(PLO) - PLO cập nhật đề thi, gợi ý bài giải môn thi thành phần Sinh học trong tổ hợp môn khoa học tự nhiên. 

Mã đề 203: 

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 1

Mã đề 214: 

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 2

 

Mã đề 209: 

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 3

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 4
Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 5

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 6

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 7

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 8

Đề thi, gợi ý bài giải môn Sinh học  - ảnh 9

PLO