(PL)- “Để tạo điều kiện thuận lợi và giảm bớt khó khăn cho nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên (HS-SV) tham gia BHYT năm học 2015-2016, BHXH Việt Nam kiến nghị liên bộ Y tế - Tài chính cho thực hiện thu BHYT HS-SV linh hoạt”.

 

Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ngày 8-9 cho biết như trên. Theo ông Khương, HS-SV có thể nộp BHYT theo cách chia nhỏ thời gian đóng như ba tháng, sáu tháng hoặc chín tháng. HS-SV cũng có thể nộp theo năm học, khóa học và thẻ BHYT có giá trị sử dụng theo năm học, khóa học.

“BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ban, ngành để kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm ngày càng thực hiện tốt hơn chính sách BHYT, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân” - ông Khương nói thêm...

HUY HÀ