Quy chế mới về tuyển sinh đi học nước ngoài
(PLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 6-5.

Quy chế này được áp dụng cho các trường hợp tuyển sinh đi học nước ngoài theo các chương trình học bổng ngân sách nhà nước, học bổng hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Theo đó, để được dự tuyển đi học nước ngoài, công dân Việt Nam ngoài điều kiện phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đảm bảo có đủ sức khỏe để tham gia khóa học ở nước ngoài; không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải có văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của từng chương trình học bổng tương ứng; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của từng chương trình học bổng; trong độ tuổi theo quy định và đáp ứng các điều kiện cụ thể khác của từng chương trình học bổng.

Ưu tiên tuyển sinh đối với các ứng viên thuộc các cơ quan, địa phương được ưu tiên về đào tạo nhân lực theo quy định của Chính phủ; ứng viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có nhiều chương trình học bổng, ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển một chương trình học bổng với trình độ cao hơn trình độ đã có văn bằng.

Quy chế nêu rõ ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân phải có đơn xin rút không đi học.

Ứng viên đã được tuyển chọn đi học nước ngoài nhưng không đi học vì lý do cá nhân thì không được đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý trong hai năm kể từ ngày nộp đơn xin rút không đi học.

L. Thanh