Sẽ có dịch vụ chuyên nghiệp bảo vệ trẻ em
(PL)- Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp bảo vệ trẻ em , có đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu cần sự bảo vệ của mọi trẻ em là một trong những nội dung chính của chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Theo chương trình này, sẽ có các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ra đời (bao gồm cả cơ sở công lập và cơ sở ngoài công lập) đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em. Đồng thời các ngành chức năng sẽ nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thành lập, hoạt động và giải thể của các cơ sở này.

Mục tiêu của chương trình là mọi trẻ em đều được bảo vệ để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ trẻ em để không bị xâm hại. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

TM