(PL)- UBND tỉnh Tây Ninh vừa đồng ý thông qua chính sách đào tạo và thu hút nhân tài thay thế cho các quyết định trước đây.

Theo đó, các thủ khoa ĐH trong nước hoặc người tốt nghiệp ĐH, sau ĐH loại xuất sắc ở nước ngoài (trừ ngành y tế) sẽ được UBND tỉnh xem xét tiếp nhận mà không phải qua thi tuyển.

Người có học vị tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, thuộc ngành nghề đào tạo mà tỉnh đang cần về Tây Ninh công tác ít nhất bảy năm sẽ được hoàn lại mức chi phí tự đào tạo; mức chi phí sẽ được hoàn lại trong thời gian 84 tháng, mức hỗ trợ mỗi tháng 13,8 triệu đồng, trả theo từng tháng một. Nếu là tiến sĩ được đào tạo trong nước, tỉnh sẽ hỗ trợ phần chi phí đã đào tạo trong thời gian 60 tháng, mức hỗ trợ mỗi tháng 3,45 triệu đồng.

Ngoài ra người được thu hút còn được bố trí chỗ ở trong thời gian công tác hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà.

Riêng ngành y tế, chính sách của tỉnh chú trọng thu hút người mới, các bác sĩ về Tây Ninh công tác ít nhất tám năm sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo một lần. Bác sĩ có học vị tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa II được hỗ trợ 300 triệu đồng/người. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I hỗ trợ 240 triệu đồng/người. Bác sĩ đa khoa chính quy 180 triệu đồng/người. Mức hỗ trợ này dành cho các bác sĩ mới, chưa từng công tác tại Tây Ninh và chưa được hỗ trợ từ các chương trình đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh này.

HỒNG MINH