Mức cao nhất này của doanh nghiệp khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Người có mức thưởng Tết cao nhất là 337 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Người có mức lương cao nhất ở khối doanh nghiệp FDI là 140 triệu đồng/tháng và người có mức lương thấp nhất là 1,1 triệuđồng/tháng.

Tiền thưởng của loại hình doanh nghiệp FDI bình quân 3.363.000 đồng/người, tăng 6% so với năm 2008 (mức thưởng bình quân năm 2008 là: 3.170.000đồng/người).

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 25 triệu đồng/người, thấp nhất là 1.100.000đồng/người, bình quân 1.860.000đồng/người.

Thu nhập bình quân năm 2009 của doanh nghiệp Nhà nước là 2,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó tiền lương chiếm khoảng hơn 90% thu nhập, tăng 11,3 % so với năm 2008.Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, khoảng cách chênh lệch giữa các doanh nghiệp không lớn,khoảng 3,7 lần.

Cụ thể, doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân cao nhất trên 6 triệu đồng/người/tháng (tập trung vào các ngành dịch vụ), doanh nghiệp có mức thu nhập bình quân thấp nhất là 1,6 triệu đồng (tập trung vào doanh nghiệp dệt, sản xuất giấy).

Đối với loại hình doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mức tiền thưởng Tết cao nhất là 50 triệu đồng/người, thấp nhất là 200 nghìn đồng/người, bình quân là 1,825 triệu đồng/người.

Được biết, hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội có khoảng hơn 40 nghìn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng số doanh nghiệp báo cáo về lương thưởng năm 2009 chỉ khoảng hơn 100 doanh nghiệp, bất chấp Sở LĐTB&XH đã nhiều lần yêu cầu cac doanh nghiệp báo cáo.

Theo Vũ Điệp ( VNN)