Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Lam cho biết do thói quen, một số tập quán sinh hoạt còn lạc hậu, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân còn yếu kém nên nhiều nơi gặp khó khăn trong việc xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Lam cho biết trong hơn ba năm qua, Ủy ban Trung ương MTTQ VN đã hướng dẫn các địa phương thí điểm ba mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường. Theo đó, mô hình lồng ghép bảo vệ môi trường trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (thí điểm tại 10 tỉnh, TP) sẽ nhân rộng trong năm 2010. Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường (thí điểm tại 21 tỉnh, TP) sẽ kiểm tra, tổng kết tháng 12-2010.

VĂN TIẾN