Sự tăng trưởng của ngành du lịch đặt ra nhu cầu về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. Tổng cục Du lịch cho biết mỗi năm toàn ngành cần 40.000 lao động nhưng lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Trong 1,3 triệu lao động du lịch của cả nước, chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% được đào tạo từ các ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa qua đào tạo chính quy.

Các đại biểu tham dự hội thảo cho rằng ngành du lịch cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như xây dựng đội ngũ giáo viên đủ chuẩn, đây là khâu đột phá. Đồng thời đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; đẩy mạnh liên kết đào tạo trong nước với các cơ sở đào tạo du lịch có uy tín ở nước ngoài; đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học…