(PL)- Ngày 30-5, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết:

Tỉnh đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Y tế tỉnh này tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân liên quan đến các sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm, thu chi tài chính tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - xây dựng ngành y tế (gọi tắt là BQL) thuộc Sở Y tế. UBND tỉnh cũng yêu cầu các cá nhân liên quan có trách nhiệm thu hồi hơn 2,5 tỉ đồng do thanh toán sai cho các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế.

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có kết luận thanh tra tại BQL. Theo đó, kiểm tra tại 29 hạng mục công trình, Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình đấu thầu, giám sát, thi công dẫn đến thanh toán sai cho các đơn vị tư vấn, thi công hơn 2,5 tỉ đồng. Trong 13 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị, phần lớn đều có sai phạm về đấu thầu, mua sắm, gây lãng phí rất lớn… Theo kết luận, giám đốc Sở Y tế, trưởng BQL phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm trên.

TẤN LỘC