(PL)- Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định  thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giữ chức chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1814 thành lập Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc làm việc theo quy định tại Quyết định số 37/2018 ngày 31-8-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

TS Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, giữ chức vụ chủ tịch hội đồng.

GS-TS-VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ.

GS-TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, giữ chức vụ phó chủ tịch hội đồng, phụ trách nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT - Chủ tịch Hội đồng quyết định bổ nhiệm các ủy viên hội đồng và xem xét điều chỉnh, bổ sung thường xuyên hằng năm theo quy định.

PV