Cơ quan thanh tra đã kiến nghị xử lý, thu hồi 2,3 tỉ đồng, 18 ha đất, kiến nghị xử lý khác 1,8 tỉ đồng; xử lý hành chính 30 người, kiến nghị xử lý hình sự tám người.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, cơ quan thanh tra phát hiện 17 đơn vị vi phạm với số tiền 736 triệu đồng, thu hồi kịp thời 388 triệu đồng. Vi phạm chủ yếu do thi công không đúng thiết kế, thanh toán vượt khối lượng, rút ruột công trình bằng cách thay đổi chủng loại vật tư chất lượng thấp. Ngoài ra, sai sót trong dự toán thẩm định cao hơn thiết kế cũng đã dẫn tới có đơn vị thi công đúng thiết kế nhưng vẫn thất thoát tài sản nhà nước.

A.AN