Cụ thể, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em (đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực) cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người trực tiếp làm việc với trẻ em; giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho trẻ em. Ngoài ra, tăng cường truyền thông về đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ (miễn phí) khi tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Đồng thời, chủ động thông báo, phối hợp với Cục Trẻ em và đường dây trong việc tư vấn, can thiệp, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em. “Phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em cho các sở, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp. Thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật” - văn bản nêu rõ.