Các trường hợp được quy định như sau:
Đối với xe hạng A1: Nếu người lái xe thuộc một trong các trường hợp sau sẽ không được phép lái xe:
- Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng).
Trong trường hợp này, việc cụt 2 đốt ngón tay vẫn được cấp giấp phép lái xe hạng A1.
Đối với xe hạng B1: Những trường hợp không được phép lái xe quy định như sau:
- Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 01 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt hoặc giảm chức năng).
Trường hợp này nếu bị cụt 2 đốt ngón tay thì vẫn đủ điều kiện để cấp giấp phép lái xe.