Hiểu rõ ý nghĩa biển báo giao thông để tránh bị phạt (Phần 4)
(PLO) - Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm khi tham gia giao thông. Người sử dụng đường phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo.

Biển giao thông đường bộ - Biển báo cấm

Văn Tới