Tại đường giao nhau, xe nào được ưu tiên?
(PLO)- Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định.
Hỏi:
Khi đến đường giao nhau, nhất là khu vực không có vòng xuyến, tôi thấy các phương tiện lưu thông cứ chen nhau mà đi. Xin hỏi, tại những nơi đường giao nhau thì xe nào được ưu tiên đi trước?
Bá Huy (Quận 7, TP.HCM)
Trả lời:
Theo Điều 24. Nhường đường tại nơi đường giao nhau của Luật Giao thông đường bộ 2008. Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:
- Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.
- Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái.
- Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới.
Theo Điều 3 Giải thích từ ngữ, Luật Giao thông đường bộ 2008, đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực, đường nhánh là đường nối vào đường chính. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.
LÊ HUY