Hỏi: 

Nhà tôi có đám cưới và có dựng rạp ở lòng đường. Khi dựng rạp thì cán bộ trên xã có xuống nhắc gia đình tôi phải xin phép. Xin hỏi, trường hợp nào sử dụng lề đường phải xin phép?

Minh Sang (Kiên Lương, Kiên Giang)

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 25a Nghị định số 100/2013/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó quy định việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông.
Sử dụng hè phố
Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông, không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:
- Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 30 ngày; trường hợp thời gian sử dụng tạm thời lớn hơn 30 ngày phải được Bộ GTVT (đối với quốc lộ) hoặc UBND cấp tỉnh (đối với các hệ thống đường địa phương) chấp thuận;
- Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không được quá 72 giờ;
- Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá 48 giờ;
- Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời hè phố không quá thời gian tổ chức hoạt động văn hóa đó;
- Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
Vị trí hè phố được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
- Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5 m;
- Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
Đối với trường hợp sử dụng hè phố quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 điều này, hộ gia đình phải thông báo với UBND phường, xã sở tại trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố. Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ khoản 2 điều này, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thủ tục hành chính về cho phép sử dụng tạm thời hè phố.
Sử dụng một phần lòng đường
Tại Điều 25b. Sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông. Việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.
Lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông trong các trường hợp dưới đây:
- Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó;
- Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.
Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
- Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;
- Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ hai làn xe cho một chiều đi;
- Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định thủ tục hành chính về cho phép sử dụng tạm thời lòng đường được quy định tại điều này.

Như vậy, trường hợp của bạn phải thông báo với UBND phường, xã sở tại trước khi sử dụng tạm thời một phần hè phố.