Yêu cầu xử lý gần 2.500 tỉ đồng sai phạm

Cụ thể qua hai năm, từ năm 2013 đến hết 2014, Thanh tra Bộ Xây dựng đã yêu cầu xử lý gần 2.500 tỉ đồng sai phạm. Trong đó, số tiền dự toán tính sai trên 1.500 tỉ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất và áp sai đơn giá thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước trên 500 tỉ đồng; tiền giảm trừ thanh quyết toán, thu hồi về quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nộp ngân sách nhà nước trên 400 tỉ đồng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ phát hiện các sai phạm, thiếu sót chủ yếu như việc kiểm tra và xử lý vi phạm sau cấp phép xây dựng chưa tiến hành thường xuyên và kịp thời; việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh một số đồ án quy hoạch xây dựng chưa đúng quy định; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công còn một số sai sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán...

HOÀNG VÂN