Giáo dục thời số hóa lên mây

Giáo dục thời số hóa lên mây
(PL)- Phương pháp giáo dục phải thay đổi theo xu hướng của thời đại mới, mọi thứ phải gắn liền với công nghệ và đề cao phát triển các kỹ năng sống.
Xem thêm