Tìm lại mật khẩu Wi-Fi mà không cần root máy

Tuy nhiên, ứng dụng Wi-Fi Wps Wpa Tester là một ngoại lệ, bởi nó cho phép bạn có thể tìm lại mật khẩu Wi-Fi đã từng kết nối trước đó thông qua mã PIN và đặc biệt là không cần root.
Lưu ý, ứng dụng này chỉ hoạt động từ Android 5.0 trở lên. Cài đặt ứng dụng Wps Wpa Tester tại https://goo.gl/ELsvkf.

Đọc thêm