Microsoft Việt Nam giúp Bộ Tài chính phát triển CNTT

Trong 5 năm tới, chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính và Microsoft Việt Nam có các nội dung chính sau: Microsoft cập nhật thông tin công nghệ, xu hướng CNTT theo định kỳ với cán bộ ngành Tài chính nhằm giúp Bộ xây dựng các quy định và phát triển nguồn nhân lực CNTT trong ngành dọc.

Hai bên cũng sẽ hợp tác trong việc tư vấn mô hình kiến trúc CNTT và cơ sở dữ liệu ngành Tài chính theo Data ware house (kho dữ liệu), Big data; Xây dựng các giải pháp Hạ tầng và nền tảng trên công nghệ điện toán đám mây đối với một số dịch vụ và ứng dụng CNTT của ngành Tài chính có tích hợp chữ ký số. Tư vấn để đánh giá và đề xuất các phương án chuẩn hoá tối ưu các hệ thống CNTT nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phòng chống thất thoát dữ liệu.

Đẩy mạnh hợp tác trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT thông qua các khóa đào tạo (trong nước và ngoài nước) cho cán bộ của Bộ Tài chính nhằm bổ sung kiến thức về quản lý dự án CNTT, quản trị, vận hành các hệ thống ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành Tài chính. Bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh Công ty Microsoft Việt Nam sẽ có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với việc mua bản quyền phần mềm Microsoft gồm điện toán đám mây (Private Cloud); báo cáo, phân tích dữ liệu (Data analytics); mô hình môi trường làm việc hiện đại (Office 365) và các giải pháp Security.

Trước đó vào năm 2014, Bộ Tài chính đã ký Biên bản ghi nhớ với Microsoft Việt Nam về việc triển khai chương trình hợp tác CNTT và đạt nhiều thành tựu khả quan cho đến hiện tại.

 

Đọc thêm