Cách lồng folder vào nhau trên iOS 9

Cách lồng folder vào nhau trên iOS 9
Một lỗi mới bị phát hiện của iOS 9 sẽ cho phép bạn đặt folder vào trong một folder khác. Và bạn không chỉ đặt được 1 mà có thể nhanh chóng lồng nhiều folder con vào trong một folder cha nữa.
Xem thêm