Yahoo tiếp tục đóng của dịch vụ Yahoo Directory

Yahoo Directory là một phần cốt lõi của Yahoo, nó đã bắt đầu hoạt động vào năm 1994, vừa qua, Yahoo đã chính thức thông báo sẽ đóng của dịch vụ này.

 Nếu bạn cố gắng để đăng nhập vào Directory qua địa chỉ http://dir.yahoo.com thì bạn sẽ được chuyển hướng đến một địa chỉ mới của https://business.yahoo.com với một trang chủ của "Yahoo doanh nghiệp nhỏ". Trang mới này vẫn có các thông tin cũ của Yahoo Directory, liệt kê danh mục chẳng hạn như ngôn ngữ học. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng xem các danh sách trong bất kỳ thể loại nào, bạn sẽ nhận được một trang báo lỗi như thế này.

Việc đóng cửa Directory là một phần năm trong chương trình tái cấu trúc của Yahoo. Trước đó, văn phòng của Yahoo tại Việt Nam, Malaysia và Indonesia cũng sẽ bị đóng để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh quốc tế và tập trung biến Singapore. 

Đọc thêm