Google Map có mặt trên App Store Việt Nam

Google Maps là ứng dụng bản đồ nổi tiếng và gần như là hoàn hảo nhất hiện nay, hơn nữa nó cũng hỗ trợ rất tốt cho hệ thống bản đồ tại Việt Nam. Thời gian trước đây do chưa được hỗ trợ, nếu người dùng muốn tải Google Maps thì phải sử dụng một Apple ID tại nước ngoài.

Đọc thêm