Cách gỡ ứng dụng mà không xóa dữ liệu

Tuy nhiên, bắt đầu từ iOS 11, Apple đã cho phép người dùng giữ lại các dữ liệu quan trọng khi gỡ bỏ ứng dụng bằng cách vào Settings (cài đặt) > iTunes & App Store và kích hoạt tùy chọn Offload Unused Apps (gỡ bỏ ứng dụng không sử dụng). Kể từ lúc này, khi bạn gỡ bỏ ứng dụng, các dữ liệu liên quan sẽ được giữ lại. Nếu muốn phục hồi, người dùng chỉ cần cài đặt lại ứng dụng.

Đọc thêm