Nhà mạng phải phản hồi về sự cố Internet trong vòng 24 giờ

Nhà mạng phải phản hồi về sự cố Internet trong vòng 24 giờ ảnh 1

Khi gặp sự cố mạng Internet, tổ chức và cá nhân có thể thông báo cho các ISP hay cơ quan điều phối (VNCERT).

Theo Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT vừa Bộ TT&TT ban hành, khi gặp sự cố mà không tự khắc phục được, cá nhân hay tổ chức sử dụng Internet thông báo sự cố tới một hoặc nhiều thành viên mạng lưới ứng cứu bao gồm thành viên mạng lưới chịu trách nhiệm ứng cứu sự cố cho tổ chức, cá nhân đó (nếu có), các các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đang trực tiếp cung cấp dịch vụ hay cơ quan điều phối (VNCERT). Nội dung thông báo sự cố gồm, thông tin mô tả sự cố như mô tả qua về sự cố, cách thức phát hiện, thời gian xảy ra sự cố và thông tin về hệ thống xảy ra sự cố (hệ điều hành, dịch vụ trên hệ thống, các biện pháp an toàn thông tin đã triển khai, địa chỉ IP,tên miền…). Tổ chức, cá nhân gửi thông báo sự cố phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về sự cố và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên mạng lưới ứng cứu tiếp cận, nghiên cứu.

Sau khi nhận được thông báo sự cố của khách hàng, các thành viên mạng lưới phải phản hồi ngay và không vượt quá 24 giờ cho tổ chức, cá nhân gửi thông báo để xác nhận và xử lý sự cố trong khả năng, trách nhiệm của mình. Đối với những sự cố không xử lý được, thành viên mạng lưới sẽ phải thông báo về VNCERT, khi đó, VNCERT sẽ huy động các nguồn lực khác, mời chuyên gia, điều phối các thanh viên khác tham gia hay phối hợp với các tổ chức ứng cứu sự cố quốc gia để thực hiện việc ứng cứu.

Sự cố mạng Internet là sự kiện đã, đang hoặc có khả năng xảy ra gây mất an toàn thông tin trên mạng Internet được phát hiện thông qua việc giám sát, đánh giá, phân tích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc được cảnh báo từ các chuyên gia, tổ chức về lĩnh vực an toàn thông tin trong nước và thế giới. Địa chỉ tiếp nhận thông báo sự cố sẽ được tập hợp và công bố trên trang thông tin điện tử của VNCERT.

Mạng lưới ứng cứu sự cố là tập hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động ứng sự cố có sự điều phối tại Việt Nam. Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố bao gồm cơ quan điều phối, đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP); Trung tâm Internet Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp khác cũng có thể tự nguyện tham gia hoạt động trong mạng lưới.

Theo TP (ICTnews )

Đọc thêm