Việt Nam chính thức là thành viên của ICANN

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), cơ quan quản lý tên miền mã quốc gia “.vn”, được Bộ Thông tin và Truyền thông ủy quyền thay mặt Việt Nam tham gia với tư cách thành viên của ccNSO. Việc chính thức tham gia vào ccNSO sẽ giúp Việt Nam tham dự vào quá trình nghiên cứu và xây dựng các chính sách của ICANN có liên quan đến tài nguyên Internet, đề xuất các ý kiến kịp thời bảo vệ lợi ích quốc gia.

ICANN là một tổ chức phi lợi nhuận, điều phối việc định danh địa chỉ và tên miền Internet trên phạm vi toàn cầu. Tổ chức ccNSO thuộc ICANN hiện có 144 thành viên là các đơn vị quản lý tên miền mã quốc gia.

CL

Đọc thêm