Thủ thuật tự động tắt máy tính

Để tự động tắt máy tính, chúng ta dùng bảng hẹn giờ “Task Scheduler.” Để mở Task Scheduler, ấn nút Start và tìm lựa chọn “Task Scheduler.”

Khi “Task Scheduler” đã mở, chọn “Create Basic Task” trong bảng “Actions” bên phải. 

Trình hướng dẫn tạo nhiệm vụ sẽ mở, ở đây bạn nhập tên và mô tả nhiệm vụ bạn sẽ tạo, sau đó click “Next”.

Trong màn hình này, chọn “Daily” và click “Next”.

Chọn ngày giờ bắt đầu. Hãy chắc chắn bạn cũng chọn cho công việc này lặp lại hàng ngày. 

Vì bạn muốn tắt cả hệ thống, chọn “Start a program” và click “Next”.

Gõ “shutdown” trong chương trình hay phần mô tả và nhập /S. Bạn cũng có thể nhập /F như đối số thứ hai để buộc máy tính tắt. Điều này có lợi khi bạn có chương trình xung đột với quá trình tắt máy. Phải có khoảng trắng giữa 2 đối số.

Khi bạn đã cấu hình xong, kiểm tra lại và ấn nút “Finish”. 

Trở lại cửa sổ chính, tìm công vụ bạn vừa mới tạo, nhấn chuột phải lên nó và chọn “Properties.”

Ở cửa sổ Properties, chọn “Run with highest privileges.”

Điều hướng đến tab “Conditions” và chọn cả 3 ô “Start the task only if the computer is idle for,” “Stop if the computer ceases to be idle,” và “Restart if the idle state resumes.” Chọn “30 minutes” trong cả 2 vùng. 

Điều hướng tới tab “Settings”. Chọn “Run task as soon as possible after a scheduled start is missed” và “If the task fails, start every.” Ở đây, nhập vào “30 minutes” và số lần là “3”. Thay đổi thời gian “Stop the task if it runs longer than” tới 1 giờ.

Khi đã xong, click nút “Ok”. Bạn đã cấu hình xong công vụ tự động tắt cho máy tính. Nếu cần, bạn có thể thay đổi cài đặt trong cửa sổ chính của Task Scheduler.

Đọc thêm