Về việc hướng dẫn trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

Tải văn bản.