Về việc thanh toán theo chế độ BHYT đối với thuốc Arginin.

Tải văn bản.