Có được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định?

Từ năm 2005 đến nay, ông làm kỹ sư điện. Nay ông nhận được thông báo nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018 do đủ điều kiện theo quy định tại Điều 54 Luật BHXH  2014. 

Ông Huynh muốn hỏi trường hợp ông buộc phải nghỉ hưu thì có đúng quy định không? Ông có thuộc diện nghỉ hưu trước 60 tuổi không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 187 Bộ luật Lao động  2012 quy định về tuổi nghỉ hưu: Người lao động (NLĐ) bảo đảm điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của pháp luật được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 điều này.

Theo điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật BHXH 2014 về điều kiện hưởng lương hưu, đối với NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên: Nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Đối chiếu quy định nêu trên, nam từ đủ 55 đến 60 tuổi, nữ từ đủ 50 đến 55 tuổi có trên 20 năm đóng BHXH trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, việc giải quyết để NLĐ nghỉ việc thời điểm nào thuộc quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và NLĐ, tùy theo đặc thù của đơn vị và thỏa thuận của người sử dụng lao động và NLĐ. Nội dung này đề nghị ông hỏi cơ quan quản lý lao động tại địa phương để được trả lời cụ thể.